دختران هوشیار باشند

 انسان یک موجود بسیار پیچیدئیست، بطوری که قادر است  همزمان در حالی که  با یک انسان دیگر درباره عشق ومحبت  ومهربانی صحبت مینماید در فکرش نقشه سرنگونی اورا بکشد واین درحالیست که او دارد درباره انسانیت و ارزشهای اخلاقی سخن می گوید.

پس چه باید کرد آیا هرروز دختران ما باید قربانی این گونه افراد باشند؟آیا یک نفر به صرف داشتن عنوان دکتر ویا استاد دانشگاه ویا حتی هر موقعیت فرهنگی دیگر میتواند ملاک شناخت وانتخاب ما باشد ؟

خیر انسانیت با عناوین وبا کسب علم بدست نمی آید بلکه با تهذیب نفس یعنی خوداری کردن از پیروی تمایلات ومقابله کردن با غرایز حیوانی بدست میآید .

چطور می توانیم آن دسته از انسانهای غیر مطمئن رابشناسیم؟

البته کار آسانی نیست بلکه نیاز به آرامش دارد وصبوری ومقداری هم نکته سنجی .یعنی از کوزه همان تراود که در اوست .جوانی که بدون توجه به خواست دختر طالب او میشود وبا اصرار بدنبال او راه میافتد واسم این کار را علاقه وعشق می گذارد با یک حساب سر انگشتی میتوان فهمید که به ارزشهای انسانی پایبند نبوده وغرائز بر وجود او حاکم میباشد واین شخص قصد تصرف مارا دارد نه دوستار شخصیت ما .اینها نکته سنجی های شخصیت انسانهاست پس نباید تسلیم چنین کسی شد وفریب حرفهای اورا خورد. یا در نگاههای یک شخص که رعایت حریم انسانی را نمیکندباید توجه نمود .کسی که به فیلم های تحریک کننده ماهواره ها نگاه می کند دائم دارد غرائز حیوانی خود را تحریک وتقویت میکند آیا میشود از او خوداری وتفکر ومروت انتظار داشت.

دختران باید خودشان به حفظ حریم خود کمک کنند واز تماشای گسترده فیلم های تحریک کننده واشاعه دهنده ناپاکی ها در بین روابط انسانها جلوگیری نمایند نه اینکه در منازل .آنان نیز به تماشای فیلم هایی بنشینند که به مخاطبان خود خیانت را آموزش میدهند ونه جوانمردی وپاکدامنی را بالاخره دود این بی توجهی خانوادهها به چشم خودشان خواهد رفت مگر اینکه جداَ جلوگیری نمایند.وگرنه درگناه انحراف جامعه شریکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید