هشدار به بانوان ودختران

عاملربودنوتجاوزبهدختراننوجواناعدامشد

 

 

عاملربودن 340 دخترنوجوانوتجاوزبهعنفبه 170 نفرازآنها،درملکشهراصفهاناعدامشد. اینمجرم 34 سالهکهبهزادنامداشتساعتپنجو 50 دقیقهصبحباخودرویپلیسآگاهیبهمحلاعدامدرسهراهملکشهرآوردهشدپسازقرائتحکمصادرهازسویشعبه 102 دادگاهعمومیجزاییتهرانمقدماتاجرایحکمانجاموساعت 6و 15 دقیقهصبح بهروزبهدارمجازاتآویختهشدطباطباییدادستاناصفهانپسازاجرایحکمدرگفت‌وگوباخبرنگاراجتماعیفارسگفت: بهزادمتهمبهآدم‌رباییوتجاوزبهعنفبودکهقاضیدادگاهپسازمحاکمهاوباتوجهبهاتهامتجاوزبهعنفاورابهاعداممحکومکرد.
ویدررابطهبادلیلاجرایحکمدرملاءعامگفت: درحکمتصریحشدهبود،مجازاتاینمجرمدرملاعامانجامشودکهبهخاطرتعدادزیادشاکیانپروندهاست.
پسازاجرایحکمومعاینهجسدازسویپزشکمتخصصقانونیاصفهانجسدبهروزبهپزشکیقانونیمنتقلشدتاتحویلخانواده‌اششود .
لازمبهتوضیحاستدادستاناصفهانوفرماندهنیرویانتظامیاصفهاننیزدرزماناجرایحکمدرمحلحضورداشتند.
بهزاد، 34ساله‌،اهل‌بم‌وبزرگ‌شده‌زاهدان‌بود‌که‌تاسوم‌دبیرستان‌درس‌خوانده‌بود. همدست‌اوهمسردومش‌به‌نام‌آنیتا، 30ساله‌،ازهفت‌سال‌پیش‌با بهزاد ازدواج‌ کرده‌ است‌.
آنها فرزندی‌ ندارند. این‌ دو از سال‌ 1378 فعالیت‌ خود را با جعل‌ عنوان‌ و اخاذی‌ از جوانان‌ دختر و پسر دبیرستانی‌ در شهرهای‌ مختلف‌ آغاز کرده‌ بودند.
آنان‌ در این‌ مدت‌ از خودروهای‌ دوو، سمند نقره‌ای‌، پژوی‌ مشکی‌، پراید، تویوتا و پژو405 بژرنگ‌ استفاده‌ کرده‌ بودند.
این مجرم در بازجویی ها به ربودن 340 دختر نوجوان در استان های آذربایجان‌ شرقی‌ و غربی‌، زنجان‌، اردبیل‌، قزوین‌، گیلان‌، مازندران‌، گلستان‌،تهران‌، سمنان‌، خراسان‌، یزد، کرمان‌، هرمزگان‌، بوشهر، فارس‌، اصفهان‌، خوزستان‌، چهارمحال‌ و بختیاری‌، لرستان‌، کرمانشاه‌، همدان‌ و مرکزی‌ با انگیزه تجاوز و سرقت طلا اعتراف کرد.
بهزاد همچنین‌ در بازجویی‌ها از توانایی‌ خود در تغییر‌ چهره‌ گفته‌ بود: سوژه‌های‌ خود را قبل‌ از سرقت‌ انتخاب‌ می‌کردیم‌. آنها را فریب‌ می‌دادیم‌ یا می‌ترساندیم‌. دخترانی‌ را انتخاب‌ می‌کردیم‌ که‌ از نظر بدنی‌ ضعیف‌ بودند و قدرت‌ مقابله‌ و مقاومت‌ نداشتند.
او ادامه‌ داد: با خودرو در مسیر تردد دختران‌ قرار می‌گرفتیم‌ و از آنها آدرس‌ نانوایی‌ یا مدرسه‌ و یا یک‌ محل‌ نزدیک‌ به‌ آنجا را می‌پرسیدیم‌. با چرب‌زبانی‌ اعتماد دختران‌ را به‌ خود جلب‌ کرده‌ و آنها را سوار ماشین‌ می‌کردیم‌.
همین‌ که‌ به‌ محل‌ خلوتی‌ می‌رسیدیم‌ با زور و ایجاد ترس‌ و وحشت‌ سوژه‌ها را وادار می‌کردیم‌ طلاهای‌ خود را به‌ ما بدهند. پس‌ از پیاده‌ کردن‌ طعمه‌ها تهدیدشان‌ می‌کردیم‌ که‌ اگر پشت‌ سرشان‌ را نگاه‌ کنند یا فریاد بزنند و کمک‌ بخواهند آنها را کتک‌ می‌زنیم‌.
دختران‌ بیچاره‌ هم‌ تا مدت‌ها بعد از فرار ما حتی‌ جرات‌ نمی‌کردند فریاد بزنند یا از جای‌ خود تکان‌ بخورند.
این متهم برای تغییر چهره همیشه لوازم گریم را در صندوق عقب خودرویش همراه داشت و در هر شهر سعی می کرد چهره اش را عوض کند.متهم همچنین در تحقیقات به آزار جنسی تعدادی از طعمه های خود اعتراف کرد.
با اعترافات‌ این‌ زوج‌ محاکمه‌ آنها در شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومی‌ - جزایی‌ اصفهان‌ برگزار شد که‌ قاضی‌ حفیظی‌ پس‌ از محاکمه‌ دو متهم‌ بهزاد را به‌ خاطر تجاوز به عنف و آدم ربائی اعدام‌ در ملاء عام‌، 10 سال‌ حبس‌ و 74 ضربه‌ شلاق‌ در ملاء عام‌ محکوم‌ کرد.
همچنین‌ همدست‌ متهم‌ به‌ تحمل‌ 10 سال‌ حبس‌، 74 ضربه‌ شلاق‌ و پرداخت‌ خسارت‌ محکوم‌ شد.

قابل توجه بانوان عزیز :انسانها موجودات پیچیده ایی هستند ممکن است در حالی که بهترین ادب را از خود به نمایش گذاشته اند نقشه های شومی برای شما در سر داشته باشند زیرا اصل وجود او ناپیداست ودر درون او قرار دارد.ممکن است این موضوع در مورد اقوام نیزصدق کند وتفاوتی ندارد.لذا انسان باید در عمل اشخاص تشخیص دهد که او چکاره است که البته برای پی بردن به این مهم زمان زیادی را میطلبد وانسانها را صرفا در لحظه های خاص میتوان شناخت .خلاصه کلام اگر انسانهااهل خودسازی وخویشتن داری باشند بدین معنا که مقید باشند که در کارهای نادرست وزشت شرکت نکنند مانند .چشم چرانی هوسبازی .مزاحمت .ظلم به خانواده .زورگویی .بی مسئولیتی ولاقیدی در قبال خود وخانواده.بی توجهی به خالق ودستورات خدا و...را دنبال نکند قابل اعتماد است واین در مورد ازدواج بسیار صادق است که دختران تا شناخت لازم رااز شخصیت فرد بدست نیاورده اند نباید خود را در کنار دیگری تحت عنوان همسراوقرار دهند واما در خصوص افرادی که هیچ شناختی راجب آنها نداریم مانند راننده تاکسی وغیره شدیدآ باید مراقبت نماییم واین هشدار را به همگان منتقل نمائیم تا ما نیز در شمار حافظان جان وناموس انسانها قرار گیریم.تا با مشارکت همدیگر دیگر شاهد قربانی شدن هیچ انسانی نباشیم واین مهم با کمک همگان میسر است.


/ 0 نظر / 6 بازدید