# علی_مطهری_نماینده_مردم_تهران_اگه_فرد_حق_طلبیست_در