دانستنیهای سفر در ایام نوروز

وظائف سرپرست خانواده در سفر

_ مهمترین وظیفه یک سرپرست داشتن شخصیتی :

_ آرام:بطوری که این مهارت را در خود طوری پدید آورد که بتواند در زمان حال زندگی کرده وتمامی دغدغه های زندگی اجتماعی خود را موقتاً از صفحه ذهن خویش حذف نماید.

_ مهربان:بطوری که اعضای کانون زندگی را با تمام کاستیهای آن دوست داشته وهمواره با دلسوزی وتبسم با آنان برخورد نماید واز هر گونه تندی پرهیزکند،زیرا زمانی ما توانسته ایم به جایگاه یک سرپرست قابل احترام نزدیک شویم که بتوانیم به اشکالات اعضاءمان خورده نگیریم واگر بحثی بوجود آمد خیلی سریع در صدد رفع دلخوری برآئیم.

برنامه ریزی:سفر به مانند یک داستان است و کافیست نویسنده یا خالق داستان اراده نماید که پایان داستان خوب تمام شود یا بد

سرپرست در واقع نویسنده سفر است وبا برنامه ریزی ومشورت با اعضاء واستفاده از تجارب دیگران خالق سفری به یاد ماندی خواهد بود.

توکل :توکل بر خالق وگرداننده قلبهای  تمامی جانداران روی زمین وگرداننده خورشید وزمین که هیچ جنبشی در زمین صورت نمیگرد جزء به اراده او رمز خوشبختی وموفقیت ماست.لذا انسان عاقل با توسل به نماز همواره از خدا که تمامی توانها در اختیار اوست تمنای محافظت ویاری مینماید.

صبر:درطول سفر به لحاظ اینکه در پهنه اجتماع قرار گرفته وانسانهای زیادی ،با سلائق گوناگونی در اطراف اوهستند باید همواره سعی نماید تا از موضعی ،توام با تواضع وگذشت برخوردارباشد واز هرگونه جدال وبحث پرهیز نماید.

احترام ومشورت با اعضاء:احترام به همسر وفرزندان در هر سنینی باعث میگردد تا آنان از شخصیت عالیتری برخوردار گردند،واگر  آنان در هر اشتباهی مورد سرزنش واقع شوند بدانید در بزرگسالی از بیماریهای روانی رنج خواهند برد.واین فاجعه قابل جبران نخواهد بود.

/ 1 نظر / 13 بازدید