اسرارمشکلات در زندگی آدمی

اسرارمشکلات در زندگی آدمی

روزیسوراخکوچکیدریکپیلهظاهرشد . شخصینشستوساعتهاتقلایپروانهبرای بیرونآمدنازسوراخکوچکپیلهراتماشاکرد. ناگهانتقلایپروانهمتوقفشدوبهنظررسید .کهخستهشدهودیگرنمیتواندبهتلاششادامهدهد. آنشخصمصممشدبهپروانه کمککند وبابرشقیچیسوراخپیلهراگشادکرد. پروانهبهراحتیازپیلهخارجشداماجثهاشضعیفوبالهایشچروکیدهبودند. آنشخصبهتماشایپروانهادامهداداوانتظارداشتپرپروانهگستردهومستحکمشودوازجثهاومحافظتکنداماچنیننشد . درواقع پروانهناچارشدهمهعمررارویزمینبخزد . وهرگزنتوانستبابالهایشپروازکند.آن شخصمهرباننفهمیدکهمحدودیتپیلهوتقلابرایخارجشدنازسوراخریزآنراخدابرای پروانهقراردادهبودتابهآنوسیلهمایعیازبدنشترشحشودوپسازخروجازپیله به اوامکانپروازدهد . گاهیاوقاتدرزندگیفقطبهتقلانیازداریم. اگرخداوندمقررمیکردبدون هیچمشکلیزندگیکنیمفلجمیشدیم - بهاندازهکافیقوینمیشدیموهرگزنمی توانستیم پرواز کنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید