تاثیر وضو روی چاکراهای بدن

نوع چاکرا و هاله

قبل از وضو(سانتیمتر)

بعد ازنیت کردن(سانتیمتر)

بعد از وضو(سانتیمتر)

نیم ساعت بعد(سانتیمتر)

هاله سر

30

110

65

70

هاله شانه

25

110

خیلی بزرگ

70

هاله شکم

25

110

خیلی بزرگ

70

هاله پاها

20

150

خیلی بزرگ

70

مولادهارا ( چاکرا1)

25

90

خیلی بزرگ

50

سوادهیستانا ( چاکرا2)

40

90

خیلی بزرگ

100

چاکرای منگ مین

20

20

35

15

چاکرای ناف

15

20

40

30

طحال جلویی

35

25

25

15

طحال پشت

40

5

60

15

شبکه خورشیدی جلویی(چاکرا3)

55

40

80

20

شبکه خورشیدی پشتی
(چاکرا 3)

55

40

80

20

قلب جلویی (چاکرا 4)

50

50

80

100

قلب پشتی (چاکرا 4)

50

50

80

100

گلو (چاکرا 5)

50

50

110

70

آجنا (چاکرا 6)

50

50

80

100

پیشانی

20

50

15

10

تاج (چاکرا 7)

50

110

140

100

کبد

35

20

25

15

دست و پا

40

110

خیلی بزرگ

70

/ 0 نظر / 5 بازدید