چکونه با یاری خدا و عملکرد درست خودمان در مقابل ظالم محفوظ بمانیم

در دنیای امروز که انسانها فاقد آگاهی لازم در مورد خودشان می باشند .خطرات زیادی همواره  متوجه انسان میباشد .زیرا انسان بطور عادی سعی دارد از میل وهوس خود پیروی کند واین امر یعنی اینکه براحتی به حقوق دیگران ونزدیکان خودتجاوز مینماید لذا با عنایت به این حقیقت در مورد انسان ،به فرموده قرآن وائمه طاهرین ضروریست که همگان ضمن تمرین وسعی در مقابله کردن با میل وهوس خود این فرهنگ مقابله با میل را به بچه ها ودیگران نیز انتقال نموده وبدینوسیله مسئولیت ودین خود را در جهت پیشگیری از تجاوزات انسان ها به حریم همدیگر ادا نمائیم. ضمنا در این بین اگر تحت فشار ظلم کسی قرار گرفتید سعی کنید تا طرف مقابل را تحریک نکرده تا بدینوسیله کمتر تحت فشار او قرار گیرید ودر عین حال با تفکر بدنبال تدبیر ورا ه حل باشید ضمنا سعی کنید تسلیم ترس نشوید واگر موفق شدید از این بحران عبور نمائید حتما به انسانی بزرگ تبدیل شده اید.در عین حال میتوانید با بهره گیری از ذکر یاد شده زیراز یاری خدای مهربان نیز برخوردار گردید منتها زمانی این ذکرها به انسان جواب میدهد که سعی نمایید با میل وهوس خود مقابله کنید زیرا در این حال انسان شبیه آدم مورد احترام ملائک میشود واین ذکر ها هم که توسط ملائک دنبال میشود براحتی محقق میگردد:فیض کاشانی میفرماید: هر کس از شر دیگری خوف وترس داشته باشد 11 مرتبه بگوید : "یا مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین"مطمئناً از آن خطر وظالم به لطف خدا شری به او نمی رسد.مکرر تجربه شده شما هم تجربه کنید وبه دیگران  هم یاد دهید التماس دعافرشته

/ 0 نظر / 12 بازدید