بیاموزیم _ بکاربندیم _به دیگران منتقل کنیم

  • قسمت اول*
  • کسی که دو روزش مثل هم باشد ضرر کرده است *مولای متقیان(ع) 
  • تمام شان وعظمت انسان در فکراوست       * پاسکال
  • افتخار د رخشک کردن قطره اشک است نه در جاری ساختن آن *بایرون
  • برای زندگی فکر کنید.اما غصه نخورید*دیل کارنگی
  • بدبختی در کنار خوشبختی ایستاده است*مثل یوگسلاوی
  • فکر پاک معمار وآفریننده است*دیل کارنگی
  • حسد ورزیدن علامت بارز بی لیاقتی است *دیل کارنگی
  • امروز توانی وندانی فردا که بدانی نتوانی *مثل فارسی
  • زندگی نه برای پیدا کردن خود بلکه برای ساختن خود است*برنارد شاو

 

/ 0 نظر / 15 بازدید