اسرار وفلسفه مجازات مجرمان در اسلام

اسرار وفلسفه مجازات  مجرمان در  اسلام

اسلام با برنامه های تربیتی واخلاقی وعبادت وخودسازی از سوئی،واصلاح محیط سازنده از سوی دیگر،موجبات جرم وگناه را از بین میبرد واز وقوع جنایات پیش گیری به عمل می آورد، به این معنی که اکثر افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند ویا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند.ولی در عین حال عده ای خواهند بود که آزادانه اصلاح پذیر نیستند ومیخواهند از هرفرصتی سوء استفاده کرده دست به خیانت وتجاوز به حقوق دیگران بزنند.

اسلام برای این علفهای هرزه جامعه قوانین وکیفری مقرر داشته تا این عده از بیم کیفر ومجازات ، مرتکب جرائم وجنایات واعمال خلاف قانون نشوند ودر نتیجه در جامعه تجاوزها ریشه کن ونظم وآرامش برقرار شود.

کیفرها ومجازات جنایتکاران در اسلام شدید است.

راز این امر این است که وقتی مجازات ساده وقابل تحمل باشد ،گنهکار ترسی به خود راه نمی دهد ومی بینیم که مجرمان در برابرقوانین اجرائی اروپایی اگر دهها بار هم که به زندان بروند نه تنها دست از عمل خود بر نمی دارند بلکه با جرات وتجربه بیشتر به تجاوزات خود ادامه میدهند .اما در اسلام چون مجازاتها شدید است آنچنان بیم وهراس افراد فاسد را فرا میگرد که جرات وجسارتشان را از بین میبرد ودر نتیجه اسلام در کمتر موردی نیاز به اعمال این قوانین ومجازاتها خواهد داشت.

بطور مثال کسی که با محارم نسبی خود زنا کند .در این مورد فرقی میان همسردار بودن یا نبودن ،پیر یا جوان ،مسلمان یا کافر وغیره ندارد به حد اعدام محکوم میگردد.

در غیر محارم چنانچه سه بار حد بروی جاری شده باشد در مرتبه چهارم اعدام میگردد.

ویااگر کسی  به زوربا زنی تجاوز نماید به اعدام محکوم میگردد.

توضیحا اینکه امروزه ما شاهد تجاوزات زیادی هستیم که اگر احکام اسلام بدرستی پیاده شود .بدون تردید هیچ کس این اجازه را به خود راه نخواهد داد که به اینگونه امور شنیع وحیوانی فکر کند واین احکام سازنده اسلام است که با ایجاد ترس ورنج در ذهن انسانها آنان را بسوی انسانیت رهنمون میسازد .لذا احکام این دین  مبتنی بر حقیقت درونی انسان است ،که اگر کسی نتوانست بر هوس خود غلبه پیدا کند باید با او برخورد تنبیهی وتربیتی شودتا نتواند به رفتار زشت خود آزادانه ادامه دهدونه مبتنی به نظرات منافع جویان سیاست زده لیبرال که صرفاً در جهت منافع ورضایت رای دهندگان خود حرکت میکنند واین اجازه را عملاً به سودجویان میدهند تا با حیله هاوترفندهای بسیار به تجاوزات خود ادامه دهندلذااحکام اسلام بعنوان یک برنامه آسمانی میبایست که هر چه سریعتر در جامعه کاربردی شود تاهمگان از برکات آن بهرمند گردند.

/ 0 نظر / 7 بازدید