فلسفه حرام بودن گوشت برخی از حیوانات در نگاه مکتب متعالی اسلام

ماوراء طب

فلسفه حرام بودن گوشت برخی از حیوانات در نگاه مکتب متعالی اسلام

بطور مثال در دستورات مکتب اسلام گوشت خوک حرام است.وهمینطور برخی از غذاهایی که در سایر ملل مرسوم است در این مکتب حرام اعلام شده است مانند گوشت سگ وحیوانات درنده.

باپیشرفت علم وروشهای تجربی ثابت گردید که در گوشت خوک انگلهای فراوانی وجود دارد که باعث آلوده نمودن انسان به انگل میگردد. بنابراین گوشت خوک را در ردیف گوشت های آلوده به انگل قرار دادند .وآنان پذیرفتند که دستورات اسلام مبتنی بر واقعیت های علمیست .

لذا با تغییر در تولید اینگونه گوشتها .مانند کنسرو نمودن در حرارت بالای 100 درجه بر این اعتقاد هستند که مشکل وجود انگلها را حل نموده اند .

در اینکه در حرارت بالای 100 درجه مشکل انگلها و ویروسها برطرف میشود حرفی نیست لیکن در فراسوی مسائل فیزیکی واقعیت دیگری نیز نهفته است که منافع سرمایه داران بزرگ مانع از آشکار شدن این واقعیت میگردد وآن انتقال خصوصیات روانی وروحیات اثر گذار این موجودات می باشد .

بطور مثال گوشت خوک چه در دمای 100 درجه قرار بگیرد ویا نگیرد خصوصیات وراثتی خود را همراه داشته ودر فرایند جذب مواد در بدن انسان منتقل نموده وتاثیر خود را خواهد گذاشت.که از جمله می توان به خصوصیت روانی این حیوان درمقابل جنس ماده اشاره نمود .

شایان ذکر است این حیوان نسبت به جفت ماده  کاملاٌ بی تفاوت بوده و به اصطلاح از خود بی غیرتی نشان میدهد واین یکی از مهمترین شاخصه های طرد این گوشتها در اسلام می باشد که با تفکر در شیوه های زندگی سایر جوامع میتوان به این واقعیت ها پی برد.

/ 0 نظر / 11 بازدید