چشم زخم و چشم نظر وراهکار مقابله باآن

چشم زخم و چشم نظر وراهکار مقابله باآن 

انسان منبعی از انرژی های منفی و مثبت می باشد که اگر انرژی های منفی بر انرژی مثبت غلبه کنند باعث تو لید یک سری اشعه های مخرب میگردد ، (ما نند در خت گردو که اکسیژن در یا فت می کند و دی اکسید کربن آزاد می کند ) ویا بطور مثال جریان روح وروان انسان مانند نیروی زلالیست که وجود انسان را فرا گرفته است. لیکن نداشتن پرهیزگاری باعث میشود که این نیروی حیات به صورت نیروئی تیره و مخرب به محیط پیرامون وبدرون سایر انسانها انتشار یابد . سر چشمه پیدایش این نور های منفی حسد.بخل .حرص ونا پاکی اندیشه می باشد .که تولید اشعه تیره و مخرب نموده و زمانیکه انسان به شخص دیگری بر خورد می نماید یک سری خلل و آسیبهای روحی و جسمی در شخص مورد نظر بوجود می آورد که از آن به عنوان چشم زخم یاد می شود (آیات آخرسوره قلم )در این بین انسانهای پرهیزکار وپاک اندیش از هاله ای نورانی ونیرو بخش برخوردارند. 

پیامبر روزی از قبر ستانی عبور می کردند و فرمودندکه اکثر این اموات در اثرچشم زخم شدید فوت شده اند .لذا برای جلو گیری از چشم زخم باید روح را قوی کرد که این امربا خویشتن داری وتقوا وتوسل به آیات واذکار میسر می گردد. دود کردن اسپند و شکستن تخم مرغ هم در بعضی از موارد میسر واقع می شود.

موارد زیر در مواقع چشم زخم توصیه شده است :

1- این کلمات را بنویسد بر روى تخم مرغ پس اگر به جهت انسان باشد در میان دو پاى او بر زمین بزند و بشکند و در وقت شکستن تخم مرغ بگوید"بسم اللّه و باللّه و على اسم اللّه و اسم العین" .

و کلماتى که بر تخم مرغ باید بنویسد این است :  (جماعت ) (جیعت ) (فجیعت ) (انفجعت ) (انفجلقت ) (فجعجعت)

2-  وارد شـده اسـت کـه آیـه (و ان یـکـاد الذیـن ) را بـخوانند و نیز از حضرت صـادق عـلیـه السـلام مـروى اسـت که چون بترسد که چشم او در کسى یا چشم کسى در او تاثیر کند، سه مرتبه بگوید: (ما شاء الله لا قوه الا بالله العلى العظیم ).  و نیز براى چشم زخم وارد شده : کـه دسـت هـا را بـر رو بـلنـد کـنـد و سـوره حـمـد و تـوحـیـد و دو قل اعوذ (ناس و فلق ) را بخواند و دست بر پیش رو بکشد.

3- با این تعویذ زنان و بچه هایتان را از چشم زخم پناه دهید :

از حضرت على علیه السلام منقول است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله در هنگام بیماری حسنین (ع) ایشانرا غمى بزرگ فرا گرفت ،در این هنگام جناب جبرئیل بر ایشان وارد شدند وعرض کردند: یا محمد (ص )این چه غم است که در روى شما مى بینم فرمودند: حسن (ع)و حسین(ع) به چشم زخم مبتلا شده اند ، عرض کرد چشم زخم حق است ، فرمودند آرى . سپس اضافه نمودند چرا با این کلمات آن دو را تعویذ نفرمودید ؟ حضرت فرمودندکدام کلمات اى جبرئیل امین، ایشان عرض ‍ کرد ندبگوئید:


"اللهم یا ذالسلطان العظیم و المن القدیم و الوجه الکریم یا ذالکلمات التامات و الدعوات المستجابات عاف الحسن و الحسین . (به جاى این کلمات نام مریض را ببر) من انفس الجن و اعین الانس" .

حضرت چون این دعا را خواند آن دو برخواستند و به راه افتادند حضرت به اصحاب خود فرمود: زنان و بچه هایتان را با این تعویذ پناه دهید که به مانند آن هیچ کس پناه نگرفته .

/ 1 نظر / 68 بازدید

ممنون